Bedros Seremjiani Hishadagin | Verkerov Lee Chan Feday Em

Karnig Sarkissian – Lisbon 5 – Bedros Seremjiani Hishadagi

George Tutunjian – Compilation – Bedros Seremjiani Hishadagin

Badaniyin Kirkeh – Bedros Seremjyani Hishadagin

Joseph Krikorian – Artarutyun – Bedros Seremjiani Hishadagin

Պետրոս Սերեմճեանի Յիշատակին

Վէրքերով լի ջան ֆիտայ եմ,
Թափառական,տուն չունեմ,
Եարիս փոխան զէնքս եմ գրկել,
Մի տեղ հանգիստ քուն չունեմ։

Արնոտ երկիր,սուգ ու շիւան,
Ինձ դուրս կանչեց փակ կեանքից,
Տանջուած հայրենիքի սէրը
Չվախեցուց վտանգից։

Ես կոչուեցայ ջան ֆիտայի,
Դարձայ զինուոր գաղափարի.
Թող իմ թափած արեան շիթեր
Օրինակ դառնայ հայ զինուորի։

Ես խաչուեցայ.ջան ֆետայի
Սկզբունքդ սուրբ մնայ,
Թող իմ արեան կաթիլներով,
Հայ զինուորը զօրանայ։

Սասնոյ լեռներ Գողգոթայ են,
Շատ բարձր են,խիստ դժուար,
Կեանքի խաչը ես շալակած
Այնտեղ տարի շատ յօժար։

Մակեդոնիա իմ եղբայրս
Իմ խաչովս պսակուեց.
Եղբայրական սիրոյ զէնքով
Գազան Սուլթանն խորտակուեց։

Կախաղանից երբ որ քամին
Ինձ տարուբերէ ճօճալէն,
Յիշէք Պետրոս Սերեմճեանին
Թշնամուն դէմ վրէժ գոռալէն։

Ահա հանգիստ հող կը մտնեմ,
Յոյսս դո՛ւք էք,ընկերնե՛ր,
Շարունակէք մեր սուրբ գործը,
Դաշնակցութեան վեհ քաջեր։

Bedros Seremdjiani Hishadagin

Verkerov lee chan Feday em,
Taparagan doon choonem,
Yaris pokhan zenks em krgel,
Mee degh hankisd koon choonem.

Arnod yergir souk ou shivan,
Ints toors ganchets khaghagh gyankits,
Danchvadz hayreneeki seruh,
Chuh vakhetsoots ints vdankits.

Yes gochvetsa chan Fedayi,
Tartsa zinvor kaghapari.
Togh eem tapadz aryan sheeter
Orinag tarna Hye zinvori.

Yes khachvetsa chan Fedayi,
Esgzpoonkut sourp mna,
Togh eem aryan gatilnerov,
Hye zinvoruh zorana.

Sasno Lerner Koghkota yen,
Shad partsr en, khisd tjvar,
Gyanki khachuh yes shalgadz
Ayndegh dari shad hojar.

Magetonia eem yeghpayrus,
Eem khachovus bsagvets.
Yeghpayragan siro zenkov
Kazan soultan khordagvets.

Gakhaghanits yerp vor kameen
ints daroopereh jojalen,
Hishek Bedros Seremdjianin
Tshnamou tem “Vrej” koralen.

Aha hankeesd hogh guh mdnem,
Houysus touk ek Ungerner,
Sharoonagenk mer sourp kordzuh,
Tashnagtsootian veh kacher.


Posted

in

, , ,

by

Comments

5 responses to “Bedros Seremjiani Hishadagin | Verkerov Lee Chan Feday Em”

 1. Musica Avatar

  Thanks great site!

 2. Mike Avatar
  Mike

  Great song! Thank you for posting

 3. Raffi Avatar
  Raffi

  Love this song. Would like to know who the singer is on the version 3rd one down.

 4. Anonymousian Avatar
  Anonymousian

  @Raffi
  It’s Sahag Sahagian
  http://www.youtube.com/watch?v=Vi7ww5IfbPk

 5. bittorbay Avatar

  Great song! Thank you! )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *