Zohvadznerin | Tajan Grvoum Touk Ungak, Chahel Siroun Dghaner

Paul Baghdadlian – Ourishin Yes – Zohvadznerin
Karnig Sarkisian – Hooshere – Zohvadznerin (Tazhan Grrvum)
Harout Keoseyan – Teh Zargek – Ungadznereen
Զոհուածներին

Դաժան կռւում դուք ընկաք,
Ջահել սիրուն տղաներ,
Յետոյ կռուից տուն եկաք,
Որպէս արձաններ,
Ա՜խ, ինչեր կ՚ասէք, թէ խօսէք։

Քար էք դարձել կրանիդ,
Բայց մենք չունենք քարէ սիրտ,
Դուք մեր սրտում, մեր մէջ էք,
Մենք ձեզ երբեք չենք մոռանայ,
Ու միշտ կը յիշենք։

Մայրեր կան ձեզ սպասող,
Քոյր եղբայրներ կարօտով,
Իսկ դուք վշտից քարացած,
Համբոյր չտեսած,
Ա՜խ, ինչեր կ՚ասէք, թէ խօսէք։

Քար էք դարձել կրանիդ…

Zohvadznerin

Tajan grvoum touk ungak,
Chahel siroun dghaner,
Hedo grvits doun yegk,
Vorbes artsanner,
Akh, incher g’asek, teh khosek.

Kar ek tartsel graneed,
Paits menk chounenk kareh sird,
Touk mer srdoum, mer mech ek,
Menk tsez yerpek chenk morana,
Ou mishd guh hishenk.

Mayrer gam tsez esabsogh,
Kouyr yeghpayrner garodogh,
Isg touk vshdeets karatsadz,
Hampouyr chdesadz,
Akh, incher g’asek, teh khosek.

Kar ek tartsel graneed,
Paits menk chounenk kareh sird,
Touk mer srdoum, mer mech ek,
Menk tsez yerpek chenk morana,
Ou mishd guh hishenk.


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *