Yermoni Kovkuh | Mer Taghi Mitchon Yermonuh Meg E

Երմոնի Գովքը

Մեր թաղի միջին Երմոնը մէկ է,
Կամար ունքերը սեւ, ծամերը շէկ են,
Ալ ու ալուան թշի խալերը՝ բութ—բութ,
Աչքի մէկը սեւ է, մէկելը կապոյտ։

Վույ աման, Երմոն ջան, մալուլ մի մնա,
Քեզի մէկ տեսնողը՝ էլ չի մոռանայ։

Երմոն ջան, հերիք կարօտդ քաշեմ,
Թազա ջուխտ սոլերս քու ճամբին մաշեմ
Եարիդ ձէնը առ՝ դուրս արի տնէն,
Թեւերուդ ոսկեցէ պիլազուքդ դնեմ։

Վույ աման, Երմոն ջան, մալուլ մի մնա,
Քեզի մէկ տեսնողը՝ էլ չի մոռանայ։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *