Siretsi Yes Megin | Siretsi Yes Megin, Payts Apsos Heratsav

Paul Baghdadlian – Siretsi Yes Megin
Սիրեցի Ես Մէկին

Սիրեցի ես մէկին, բայց ափսոս հեռացաւ,
Ձգելով ճակատագրիս, արդեոք ինձ մոռացաւ,
Ու այսպէս ես միայնակ, քեզ եմ յիշում շարունակ,
Յոյսով եմ որ կու գաս, որքան անցնի ժամանակ։

Տարիները անցան, ուր ես դու սիրուն եար,
Չեմ կարծեր մոռացար, մեր սէրը աննման,
Ու այսպէս ես միայնակ, քեզ եմ յիշում շարունակ,
Յոյսով եմ որ կու գաս, որքան անցնի ժամանակ։

Siretsi Yes Megin

Siretsi yes megin, payts apsos heratsav,
Zkelov djagadakris,artyok ints moratsav,
Ou aysbes yes miaynag, kez em hishoum sharounag,
Houysov em vor gou kas, vorkan antsni jamanag

Darineruh antsan, our es tou siroun yar
Tchem gardzer moratsar, mer seruh annman,
Ou aysbes yes miaynag, kez em hishoum sharounag,
Houysov em vor gou kas, vorkan antsni jamanag


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Siretsi Yes Megin | Siretsi Yes Megin, Payts Apsos Heratsav”

  1. Rita Avatar
    Rita

    Thank you a lot for the lyrics, but where can I find the english translation of the songs? I really like to know what the lyrics mean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *