Siretsi Yars Daran | Siretsi Yars Daran, Yars Dvin Ou Daran

Paul Baghdadlian – The Last Tango – Siretzi Yares Daran
Khachig Kazarian – Armenia, Armenia – Siretzee Yarus Dar-On
Rosy Armen – Siretsi Yarus Daran
Djivan Gasparyan – Djivan Gasparyan – Siretsi Yars Taran
Music Of Armenia – Siretsi Yares Taran
Andranik Aroustamian – Kamancha – Siretsi Yars Daran
Սիրեցի Եարս Տարան

Սիրեցի, եարս տարան,
Եարա տուին ու տարան։
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Պոկեցիր սիրտս, տարան։

Ցաւս խորն է, ճար չկայ,
Ճար կայ, ճար անող չկայ.
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սրտացաւ ընկեր չկայ։

Լաւ օրերս գնացին,
Ափսոս ասին, գնացին։
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սեւ դարդերս մնացին…

Խօսք՝ Ա.Իսահակեանի
Երաժ.Ժողովրդական

Siretsi Yars Daran

Siretsi, yars daran
Yars dvin ou daran
Es intch zouloum ashkharh e,
Bogetzir sirds, daran

Tsavs khorn e, djar tchga
Djar ga, djar anogh tchga
Es intch zouloum ashkharh e,
Srdatsav unger tchga

Lav orers knatsin
Apsos asin, knatsin
Es intch zouloum ashkharh e
Sev tarters mnatsin

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *