Pamp Vorodan | Pamp Vorodan, Pardzoosd Pampyunk Ayraradyan Tashdn I Vayr

Բա՛մբ որոտան

Բա՛մբ որոտան, բարձուստ բամբիւնք յԱյրարատեան դաշտն ի վայր,
Արի արանց արիւնք յեռանդ առատանան ի հրազայր.
Հրաւէր հայրենեաց հռչակի ՚նդհանուր,
Հոգիք Հայկազանց բորբոքին ի հուր.
Որք երկնաւորին պսակին էք կարօտ,
Որք երկնաւորին փառաց երկնայորդ.

Հապ՚օ՜ն արի արանց մանկունք,
Հայրենավրէժքըդ Հայկաաազունք,
Հապ՚օ՜ն ի զէն գունդագունդ
Յեռեալ ի պար թունդ ի թունդ.
Ի զէն, ի վրէ՛ժ, օ՜ն անդր յառաջ,
Ի զէ՛ն, ի վրէ՛ժ, մի ձախ մի աջ.

Օ՛ն անդր յառաջ,
Մի՛ ձախ մի՛ աջ.
Օ՜ն անդր յառաջ,
Յառա՜ջ, յառա՜ջ,
Հապ՚օ՜ն յառաջ։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Pamp Vorodan | Pamp Vorodan, Pardzoosd Pampyunk Ayraradyan Tashdn I Vayr”

  1. EzanBagdasarian Avatar
    EzanBagdasarian

    Do you know where I may purchase a recording of this song. We had an old version sung by Shah Mouradian on a 78 record. My first name “Ezan” was given to me from the songs refrain, “I zen e veraj”.

    Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *