Nayirian Yeregoner | Mi Shshountch Ankam Tchi Lsvoum Aikoum

Նայիրեան Երեկոներ

Մի շշունջ անգամ չի լսուում այգում,
Մինչեւ լոյս չկայ ոչ մի ձայն,
Թանկ են ինձ համար, մօտ են իմ հագում
Երեկոները Նայիրեան։

Գետն է լուռ հոսում, չի հոսում կարծես,
Արծաթից է նա լուսնկայ,
Երգն է մեղմ հնչում, չի հնչում կարծես,
Երեկոն է հանդարտ այնքան։

Ինչի՞ս խեթ նայում դու այդպէս իմ սէր,
Մի նստիր մոլոր ու տրտում,
Քեա ի՞նչպէս ասեմ, քեզ ի՞նչպէս չասեմ,
Թէ ինչե՜ր ունեմ իմ սրտում։

Արեւելքն արդէն ծիրանի հագաւ,
Բացուեց օրը նոր հանդիպման,
Միշտ յիշիր սիրով, դու ամրան այս լաւ,
Երեկոները Նայիրեան։

Խօսք՝ Դոլմատովսկիի
Երաժ.Սոլովեով—Սեդոյի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *