Moratzir Indz Moratzir | Moratzir Indz Moratzir, Toghlov Indznitz Heratzir

Մոռացիր ինձ, Մոռացիր

Մոռացիր ինձ մոռացիր,
Թողլով ինձնից հեռացիր,
Գիտէիր քեզ կը սիրեմ
Գիտէիր քեզ կը պաշտեմ
Ժպիտով ինձ խաբեցիր։

Ես քեզ հոգուով սիրեցի
Բոլոր իմ կեանքս քեզ տուի
Կարծելով ինձ կը սիրես
Իմ անցեալը պատմեցի
Բայց ինչ օգուտ, զղջացի։

Մոռացիր ինձ մոռացիր,
Ուրախ սրտով հռացիր
Գոնէ յիշիր մի վայրկեան
Որ կատակս էր յայտնեցի
Ու ջահել սիրտ մ՚այրեցիր։

Էլ քեզ երբեք չեմ սիրեր
Ոչ ալ կ՚ուզեմ քեզ լել
Դու իմ սիրտն այրեցիր
Հայեացքով ինձ տանջեցիր
Ու թողուցիր վիրաւոր։

Մոռացիր ինձ մոռացիր,
Ես ալ քեզ պիտ մոռանամ
Պիտ մոռանամ քո ձայնը
Պիտ մոռանամ քո երգը
Պիտ մոռանամ իմ կեանքը։

Մոռացիր ինձ մոռացիր…


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *