Khorodig Morodig | Maratoug Partsr Sarin Khai Dzki Tel Eh Gadarin

Nune – Nune – Khorodig Morodig
Խորոտիկ Մորոտիկ

Մարաթուկ բարձր սարին խայ
Ձգի թել է կատարին
Սիրտս լքուկ է ղարիլ խայ
Թռնիմ հասնիմ իմ եարին

Կարմիր կանաչ հագեր է
Կարմիր կապոյտ հագեր է
Իմ սրտիկն տաղել է
Ինչու ինձմէ պաղել է
Իմ խորոտիկ վարդեր է

Խորոտիկ մորոտիկ
Խորոտիկ մորոտիկ իմ եարն է
Մէկ հատիկ է խումար է

Խեչոն ինչու լքուկ է խայ
Երեսը թեքուկ է
Սրտիկը լքուկ է խայ
Պեխերը տնկուկ է

Արի իջնենք դաշտերում
Քաղենք ծաղիկ վարդերուն
Բանանք մեր լէն սրտերում

Խորոտիկ մորոտիկ
Խորոտիկ մորոտիկ իմ եարն է
Մէկ հատիկ է խումար է

Օժէնի Աճէմեան

Khorodig Morodig

Maratoug partsr sarin khai
Dzki tel eh gadarin
Sirdus lkoug eh gharel khai
Trnim hasnim im yarin

Garmir ganatch haker eh
Garmir gabouyd harker eh
Im srdign daghel eh
Intchou indzme baghel eh
Im khorodig varter eh

Khorodig morodig
Khorodig morodig im yarn eh
Meg hadig e khoumar eh

Khetchon intchou lkoug eh khai
Yeresuh tekoug eh
Srdiguh lkoug eh khai
Bekheruh dngoug eh

Ari itchnenk tashderoum
Kaghenk dzaghig varteroun
Panank mer len srdeourm

Khorodig morodig
Khorodig morodig im yarn eh
Meg hadig eh khoumar eh


Posted

in

, , ,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Khorodig Morodig | Maratoug Partsr Sarin Khai Dzki Tel Eh Gadarin”

 1. seta Avatar
  seta

  The Khorodig Morodig song’s composer is my late mother, Ogenee Adjemian-Kradjian from Aleppo Syria. She composed 13 songs. She had 4 of her songs recorded on LP 35 years ago including this one.
  Thank you for loving the song.

 2. seta Avatar
  seta

  at the end of the Khorodig Morodig song lyrics above, could you please add the composer’s name in English too: Ouzahni Adjemian-Kradjian
  Thank you
  Seta Kradjian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *