Khngi Dzar | Mer Trane Khngi Dzar, Kyouloum Djan

Խնկի Ծառ

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Գյո’ւլում ջան,
Ձեր դռանը խընկի ծառ,
Գյո’ւլում ջան,
Խնկենին ա բերել բար,
Գյո’ւլում ջան,
Իմ խորոտիկ, պըզտիկ յար,
Գյո’ւլում ջան:

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Նախշուն բլբուլ վրեն թառ,
Երթար ու գար, շորոր տար,
Սիրուն յարին օրոր տար:

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Մարջան բլբուլ վրեն թառ.
Գնար ու գար շվին տար,
Անուշ յարի թևին տար:

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Մարջան բլբուլ վրեն թառ.
Կարմիր խնձոր անել տար,
Ալվան ծաղիկ տանել տար:


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *