Khantod Ginuh | Asa Desnem Vordegh Eyir Barzeres

Nune – World – Kantod Gine Yev Ir Anmegh Amoosine
Խանդոտ Կինը

Ասա տեսնեմ որտեղ էիր պարզերես, պարզերես,
Էլ մի ասա որ վերջինն է կը ներես,
Հերիք եղաւ կրակ վարես ինձ էրես, ինձ էրես,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Նոր է մթնում մի խիղճ արա, այ կնիկ, այ կնիկ,
Առանց հարցնել գլխիս մի տայ, վայ կնիկ,
Դու ինձ կ՚անես ուրիշներին թայ կնիկ, թայ կնիկ,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Հագնուել ու զարդարուել ես ոնց ‘եսայ, ոնց ‘եսայ,
Կարծում ես թէ , էնտեղ չէի չտեսայ,
Մայրամուտին ու՞մ հետ էիր ինձ ասա, ինձ ասա,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Ո՞վ է տեսել քեզ պէս կնիկ այս դարում, այս դարում,
Ոչ՛ գործում ես , ոչ՛ լուանում, ոչ՛ կարում,
Ամբողջ օրը վրաս շառ ես հնարում, հնարում,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Տանը թողած ինձ պէս մարալ սիրուն հարս, սիրուն հարս,
Կ՚երթաս ուրիշ կանանց ետեւ ման կուգաս,
Գիշերները շունչդ կտրած տուն կուգաս, տուն կուգաս,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Ամօթ արա միտքդ ծուռ է, միտքդ ծուռ, միտքդ ծուռ,
Ես խմել եմ լոկ մի բաժակ գարեջուր,
Քթէս բերիր դու ինձ տալով թուք ու մուր, թուք ու մուր,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Շուրջդ նայիր ու տես, թէ որտեղ Ես, որտեղ Ես,
Էդ տարիքով դու ինձ համար հօր տեղ Ես,
Ճաշի չես գայ, սոված ծարաւ, որտեղ ես, որտեղ ես,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Հաւասն ասաց էսպէս խանդոտ կնկանը, կնկանը,
Տանես գցես մարդագելի ուռկանը,
Որ չտանջի խեղճ ու կրակ էրկանը, էրկանը,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Khantod Ginuh

Asa desnem vordegh eyir barzeres
El mi asa vor vertchinn eh ge neres
Herig yeghav grag vares indz eres
Our knatzir, our mnatzir es kisher
Asdghern yelan orn yeghel e ges kisher

Nor e mtnoum mi khighdj ara, ay gnig, ay gnig
Arants hartsnel klkhis mi da, vay gnig
Tou indz ganes ourishnerin tai gnig, tai gnig
Nor e mtnoum, nor e kalis es kisher
Payts tou sran hamaroun es ges kisher

Haknvel ou zartarvel yes vontz pesa, vontz pesa
Gardzoum es te, endegh tcheyi tchdesa
Mayramoudin oum hed eyir indz asa, indz asa
Our knatzir, our mnatzir es kisher
Asdghern yelan orn yeghel e ges kisher

Ov e desel kez bes gnig ays taroum, ays taroum
Votch kodzoum es, votch lvanoum, votch garoum
Ampoghtch oruh vras shar es hnaroum, hnaroum
Nor e mtnoum, nor e kalis es kisher
Paytz tou sran hamaroum es ges kisher

Danuh toghadz indz bes maral siroun hars, siroun hars
Gertas ourish ganantz yedel man goukas
Kisherneruh shouncht gdradz doun goukas, doun goukas
Our knatzir, our mnatzir es kisher
Asdghern yelan orn yegel e ges kisher

Amot ara midkt dzour eh, midkt dzour, midkt dzour,
Yes khmel emlog mi pajag karetchour
Ktes perir tou indz dalov touk ou mour, touk ou mour,
Nor eh mtnoum, nor eh kalis es kisher
Paytz tou sran hamaroum yes ges kisher

Shourtcht nayir ou des, te vordegh es, vordegh es
Et darikov toun indz hamar hor degh es
Djashi tches ka, sovadz dzarav, vordegh es, vordegh es
Our knatzir, ourmnatzir es kisher
Asdghern yelan orn yeghel e ges kisher

Havasn asadz esbes khantod gnganuh, gnganuh
Danes kzes martakeli ourganuh
Vor tchdantchi kheghdj ou grag erganuh, erganuh
Nor eh mtnoum, nor e kalis es kisher
Payts tou sran hamaroum es ges kisher


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Khantod Ginuh | Asa Desnem Vordegh Eyir Barzeres”

  1. john Avatar
    john

    where can i find the mp3 somg to download help plese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *