Kezanits Mas Tchounim | Kezanits Mas Tchounim, Gourtskt Mi Pana

Sirusho – Sheram – Kezanits Mas Chunim
Քեզանից Մաս Չունիմ

Քեզանից մաս չունիմ, կուրծքդ մի՛ բանա,
Ի զուր ինձ մի՛ տանջիր, էլ չեմ դիմանայ,
Անսիրտ, անջիկեար, խեղճ եմ, ապիկար։

Ունքերդ կամար, երուայ քեզ համար,
Հագել ես նախշուն, դառել սիրամարգ.
Մարմինդ՝ շքեղ, աչքերդ՝ կանթեղ,
Սրտեր են հալվում հայացքէդ ահեղ։

Զաթի ես հիւանդ եմ, քեզնէս ճար կ՚ուզեմ,
Մօտեցիր մէկ անքամ, տարտս քեզ ասեմ,
Անսիրտ, անջիկեար, խեղճ եմ ապիկար։

Ունքերդ կամար, երուայ քեզ համար,
Հագել ես նախշուն, դառել սիրամարգ.
Մարմինդ՝ շքեղ, աչքերդ՝ կանթեղ,
Սրտեր են հալվում հայացքէդ ահեղ։

Էրնեկ լինեյի շուշան կամ ալ վարդ,
Ձեր բաղում բացուէի հոտաւետ, անտարտ,
Անսիրտ, անջիկեար, խեղճ եմ, ապիկար։

Ունքերդ կամար, երուայ քեզ համար,
Հագել ես նախշուն, դառել սիրամարգ.
Մարմինդ՝ շքեղ, աչքերդ՝ կանթեղ,
Սրտեր են հալվում հայացքէդ ահեղ։

Թող էնտեղ թողնէի, քեզնից երուէի,
Թաք՝ շունչդ ինձ շոյեր, կրծքիդ փարուէի,
Անսիրտ, անջիկեար, խեղճ եմ, ապիկար։

Ունքերդ կամար, երուայ քեզ համար,
Հագել ես նախշուն, դառել սիրամարգ.
Մարմինդ՝ շքեղ, աչքերդ՝ կանթեղ,
Սրտեր են հալվում հայացքէդ ահեղ։

Գուսան Շերամ

Kezanits Mas Tchounim

Kezanits mas tchounim, gourtskt mi pana
I zour indz mi dantchir, el tchem timana
Ansird, andjigyar, kheghj em abigar

Ounkert gamar, yerva kez hamar
Hakel es nakhshoun, tarel siramark
Marmint shkegh, atchkert gantegh
Srder en halvoum hayatsket ahegh

Zati es hivant em, keznisdjar gouzem
Modetsir meg ankam, dards kez asem
Ansird, andjigyar, kheghj em abigar

Ounkert gamar, yerva kez hamar
Hakel es nakhshoun, tarel siramark
Marmint shkegh, atchkert gantegh
Srder en halvoum hayatsket ahegh

Erneg lineyi shoushan gam al vart
Tser paghoum patsvei hodaved andard
Ansird, andjigyar, kheghj em abigar

Ounkert gamar, yerva kez hamar
Hakel es nakhshoun, tarel siramark
Marmint shkegh, atchkert gantegh
Srder en halvoum hayatsket ahegh

Togh endegh toghnei, keznits ervei
Tak shountcht indz shoyer, grtskit parvei
Ansird andjigyar, kheghj em, abigar

Ounkert gamar, yerva kez hamar
Hakel es nakhshoun, tarel siramark
Marmint shkegh, atchkert gantegh
Srder en halvoum hayatsket ahegh


Posted

in

, , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *