Kedagi Vra | Kedagi Vra Tekvel Er Ourin

Manuel – Tears Of Happiness – Over The Stream
Գետակի Վրայ

Գետակի վրայ թեքուել էր ուռին,
Եւ նայում է լուռ՝ վազող ջրերին։
Երազ աշխարհում, ամէն բան յաւէտ
Գալիս է գնում եւ ցնդում անհետ.
Եւ գլուխը կախ, նա լաց է լինում,
Ջրերը ուրախ գալիս են գնում։

Խօսք՝ Ա.Իսահակեանի

Kedagi Vra

Kedagi vra tekvel er ourin
Yev nayoum e lour vazogh tchrerin
Yeraz ashkharoum amen pan haved
Kalis eh knoum yev zntoum anhed
Yev kloukhe gakh na latz eh linoum
Tchreruh ourakh kalis en knoum


Posted

in

, , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *