Hrayr Tjokhki Yerkuh | Kerezmanis Togh Artsanin Vrah

Հրայր Դժոխքի Երգը

Գերեզմանիս թող արձանին վրայ,
Գրեն, յաղթութեան թէ կոթող է սա,
Թող տեսնէ Հայաստան, թող կարդան հայ քաջեր
Տեսնեն իւրեանց ընկեր
Նահատակ է պառկեր,
Ծոցն Հայաստանի։

Անձնուէր եւ քաջ Ղազարեանի պէս,
Ցուցնեն քաջութիւն քաջ Արմէնի պէս,
Գալարին աղիքներ, թափեն քաղջ արցունքներ,
Տեսնեն իւրեանց ընկեր
Նահատակ է պառկեր,
Ծոցն Հայաստանի։

Յուսով եմ կնքած աչացս վերջին քուն,
Տեսնէ Հայաստան իւր ազատութիւն.
Իմ գերեզմանիս քով թող կայնին ու ձայնեն,
Ահա ազատութիւն,
Եւ ահա փրկութիւն,
Քաղցր Հայաստաաանի։

Հանգչին ոսկորներ մէջ իմ տապանին,
Տեսնեն փրկութիւն Մայր Հայաստանին,
Այն ատեն թող կնքեն իմ գերեզմանիս վէմ,
Ազատ դրօշակներով,
Հայու զինուորներով,
Ֆեդայիներով։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *