Heratsadz Ungerner | Heratsadz Ungerner, Haverjatsadz Hoosher

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Heratzadz Engerner
Harout Pamboukjian – Heratzadz Engerner – Heratzadz Engerner
Հեռացած Ընկերներ

Հեռացած ընկերներ, յաւերժական յուշեր,
Երազների միջից դուք բարի աչքեր.
Ժայռերին էք թիկնած, այն կողմը անդունդին,
Ինձ հետ էք հեռացած ընկերներ։

Ես ինչպէս մոռանամ հոգիները ձեր բարի,
Իմ կեանքն էք դուք եղել, ամէն վայրկեան.
Թռչում եմ ես մտքով, օրերը մեր անցեալի
Ինչ քաղցր էք հեռացած ընկերներ։

Երգում եմ այս երգը ափսոսանք իմ սրտի,
Ա՜խ ինչքան դժուար է ընկեր գտնելը։
Բայց ծանր է, շատ ծարն է ընկեր կորցնելը,
Ինձ լոյս էք հեռացած ընկերներ։

Խօսք եւ Երաժ.
Ա.Մանդակունեան

Heratsadz Ungerner

Heratsadz ungerner, haverjatsadz hoosher,
Yerazneri michits, took pari achker
Jayrerin yes tignadz, ayn goghmuh antountin
Ints hed ek heratsadz ungerner

Yes inchbes moranam hokineruh tser pari,
Eem gyankn ek took yeghel amen vargyan
Trchoom em yes mdkov, orer mer antsyai
Intch kaghtsr ek heratsadz ungerner

Yerkoum em ays yerkuh apsosank im srdi
Akh, inchkan tjvar eh unger kdneluh
Payts dzanr eh, shad dzanr eh unger gortsneluh
Ints louys ekHeratsadz ungerner.


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *