Hayi Atchker | Hayi Atchker Siroun Atchker, Sev Ambn Er Tsez Dzadzgel Tarer

Harout Pamboukjian – Hayi Achker – Hayi Achker
Հայի Աչքեր

Հայի աչքեր, սիրո՛ւն աչքեր,
Սև ամպն էր ձեզ ծածկել դարեր,
Սև վիշտն էր ձեզ մաշել, տանջել,
Ձեզնից ժպիտն առել-տարել:

Լույսի լճակ`
Աչքեր տրտում
Այս ե՞րբ դարձաք
Այսպես խնդուն:

Հայի աչքեր, աչքեր թախծող,
Դուք միշտ խոնարհ, դուք միշտ անչար,
Տանջվող մարդու համար լացող,
Տարին միայն մի oր պայծառ:

Լույսի լճակ`
Աչքեր տրտում
Այս ե՞րբ դարձաք
Այսպես խնդուն:

Հայի աչքեր` ջահեր հույսի,
Էլ չի մթնի երկինքը ձեր,
Բացվել է դուռն արշալույսի`
Շողով լցրել երկիրը մեր:

Լույսի լճակ`
Աչքեր տրտում
Այս ե՞րբ դարձաք
Այսպես խնդուն:

Hayi Atchker

Hayi atchker, siroun atchker
Sev ambn er tsez dzadzgel tarer
Sev vishdn er tsez mashel, dantchel
Tseznits jbidn arel-darel

Louysi ldjag
Atchker drdoum
Ays yerp tartsak
Aysbes khntoun

Hayi atchker, atchker takhtsogh
Tough mishd khonarh, touk mishd antchar
Dantchvogh martou hamar latsogh
Darin miayn mi or baydzar

Louysi ldjag
Atchker drdoum
Ays yerp tartsak
Aysbes khntoun

Hayi atchker tchaher houysi
El tchi mtni yerginke tser
Patsvel e tourn arshalouysi
Shoghov ltsrel yergire mer

Louysi ldjag
Atchker drdoum
Ays yerp tartsak
Aysbes khntoun


Posted

in

, , ,

by

Comments

2 responses to “Hayi Atchker | Hayi Atchker Siroun Atchker, Sev Ambn Er Tsez Dzadzgel Tarer”

  1. salpi Avatar

    You go Girl!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *