Harsanegan Yerk | Mer Takvorn Er Khatch, Hayots Khatch Ou Match

Հարսանեկան Երգեր

Մեր թագւորն էր խաչ, հայոց խաչ ու մաչ,
Պսակն էր կարմիր, արեւն էր կանաչ։

Մեր թագւորն էր խաչ, խաչուար, խաչ ու մաչ,
Ձիուկն էր հրեղէն, թագւորն էր վրեն։

Էն դիզան, պետ—պետ դիզան, տեսէք էն ո՞րն է։
Էն դիզան, պետ—պետ դիզան, գեղի ռսներն են։

Էն արեւ, երկնուց արեւ, տեսէք էն ո՞րն է,
Էն արեւ, երկնուց արեւ, մե՜ր թագաւորն է։

Էն լուսին ամպերին տակ, տեսէք էն ո՞րն է,
Էն լուսին ամպերին տակ, մեր թագուհին է։

Ճնճղներ ճլուլալէն, տեսէք էն ո՞րն է,
Ճնճղներ ճլուլալէն, մեր տիրացուն է։

Թագւորի մեր դու՛ս արի, տես քէ ինչեր ենք բերէ…
Թագւորի մեր դու՛ս արի, քէ հաց թխող ենք բերէ։
Թագւորի մեր դու՛ս արի, տես քէ ինչեր ենք բերէ…
Թագւորի մեր դու՛ս արի, քէ ջուր բերող ենք բերէ։
Թագւորի մեր դու՛ս արի, տես քէ ինչեր ենք բերէ…
Թագւորի մեր դու՛ս արի, քէ կով կթող ենք բերէ։
Թագւորի մեր դու՛ս արի, տես քէ ինչեր ենք բերէ…
Թագւորի մեր դու՛ս արի, քէ թաղդ աւլող ենք բերէ։
Թագւորի մեր դու՛ս արի, տես քէ ինչեր ենք բերէ…
Թագւորի մեր դու՛ս արի, քէ գլուխ դմբող Ենք բերէ։

Կոմիտաս Վրդ.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *