Endza Khnzor | Karnan Bghdor Kedi Nman

Ընծայ Խնձոր

Գարնան պղտոր գետի նման
Խիստ եղած էր սիրտս այսօր,
Կը սպասէի դեղ ու դարման
Սիրուց ստացած վէրքերիս խոր։

Եարի ղրկած ընծայ խնձոր,
Մահրամ դրիր վէրքերիս խոր։
Եարի ղրկած կարմիր խնձոր
Մահրամ դրիր վէրքերիս խոր։

Մատաղ քեզ քաղող ձեռքերին,
Քեզ ինձ է ղրկել իմ ‘երին,
Նմամ ես սիրուն այնտերին,
Ալվան—ալվան կարմիր, կլոր։

Եարի ղրկած ընծայ խնձոր…

Թող Քո ծառը դալար մնայ,
Սիրոյ վէրքի մի ճար մնայ,
Ամէնքի եարն էլ եար մնայ,
Հավասն էլ սիրով բախտաւոր։

Եարի ղրկած ընծայ խնձոր…

Գուսան Հաւասի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Endza Khnzor | Karnan Bghdor Kedi Nman”

  1. Hovig Avatar

    The title is “ENDZA KHNZOR” not Enzal – that is the Armenian letter “Hi” which is silent at the end of a word.

  2. admin Avatar
    admin

    Thanks for the correction!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *