Dzovinar | Im Dzovinar Sev Atcherov, Artyok Intchou Es Khrov

Ծովինար

Տղ.Իմ ծովինար սեւ աչերով,
Արդեօք ինչո՞ւ ես խռով,
Մեղաւո՞ր եմ, եկ զիս կախէ,
Մազիդ ոսկի թելերով։

Աղ.Եա՜ր.մեր տան ճամբով ինչո՞ւ կու գաս,
Կը ժպտիս բարեւ կու տաս.
Քանի ուրիշ սիրած ունիս,
Ինչո՞ւ ինծի խօսք կու տաս։

Տղ.Ա՜խ Ծովինար իմ եար անգին,
Հերիք տանջես իմ հոգին,
Քեզմէ ուրիշ սիրած չունիմ,
Վկայ սուրբ Աստուածածին։

Աղ.Եա՜ր.ջահել տղայ, անիրաւ եար,
Խօսքերուդ չեմ հաւատար,
Եօթը տարի քեզ սիրեցի,
Բայց դուն ինծի մոռացար։

Տղ.Անգութ աղջիկ քեզ ի՞նչ ասեմ,
Որ իմ խօսքին հաւատաս,
Էրուած սիրտս հանեմ քեզ տամ,
Որ սրտիս սէրն իմանաս։

Աղ.Եա՜ր.հայու տղայ դու սիրաւոր,
Տուր ինձ սիրտդ վիրաւոր,
Ես կը պահեմ իմ կրծքի տակ,
Քեզ չեմ թողուր սեւաւոր։

Մի.Ես բլբուլ եմ տուն չունիմ,
Գիշերները քուն չունիմ,
Տասն եօթը տարու եմ.
Սիրել կ՚ուզեմ եար չունիմ։

Կարօտել եմ իմ եարին,
Եար քո սեւ սեւ աչերին,
Դարման արա անգութ եար,
Սիրով էրուած իմ սրտին։

Խօսք եւ Երաժ.
Ս.Էսմերեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *