Dghaneri Yerke | Kaylenk Ourakh Yerkov, Lezoun Karnan Hevkov

Տղաների Երգը

Քայլենք ուրախ երգով
Լեցուն գարնան հեւքով,
Աշխարհն է մեր առաջ,
Լայն ա կանաչ։

Ունենք արծուի թեւեր,
Սուրանք միշտ վեր,
Շողում է վառ հեռուն պայծառ,մեզ համար։

Բայց յիշենք, որ կան անուշիկ աղջիկներ,
Զօր գիշեր կանչող, մեզ տանջող աղջիկներ,
Հովերն եկան թեթեւ,
Թողած լեռներն արծաթ,
Ողջոյն ամառ, արեւ,
Լոյս գիրկդ բաց։

Ունենք արծուի թեւեր,
Սուրանք միշտ վեր,
Շողում է վառ հեռուն պայծառ,մեզ համար։

Խօսք՝ Պ.Միքայէլեանի
Երաժ.Ա.Աճէմեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *