Ashkharuh Krgel Em Ouzoum | Ter Li Eh Pajags Shaghov Ou Shorov

Աշխարհը Գրկել Եմ Ուզում

Դեռ լի է բաժակս, շաղով ու շողով,
Շուրթերս դեռ լի է դողով,
Ու ես անհամբեր, ու ես անհամբեր
Բաժակս պարպել եմ ուզում,
Բաժակս պարպել եմ ուզում,
Պարպել ու հարբել եմ ուզում,
Հարբել ու ապրել եմ ուզում.
Ապրել, ապրել։

Բաժակս աղբիւրն է սիրուս ու երգիս,
Ուզում են խլել իմ ձեռքից,
Լոյսից ինձ զրկել,
Լոյսից ինձ զրկել,
Բռունցքս ապրել եմ ուզում,
Բաժակս ‘րկել եմ ուզում,
Աշխարհը գրկել եմ ուզում.
Գրկել, գրկել։

Բաժակ իմ՝ տենչանք իմ, իմ սէր, իմ կարօտ,
Ինձնից քեզ խլել չեն կարող,
“շրել ու թա’ել, ‘շրել ու թա’ել,
Չէ որ քեզ պարպել եմ ուզում,
Չէ որ քեզ պարպել եմ ուզում,
Պարպել ու հարբել եմ ուզում,
Հարբել ու ապրել եմ ուզում.
Ապրել, ապրել։

Խօսք՝ Կ.Բանդուրեանի
Երաժ.Ռ.Ամիրխանեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *