Artsakh | Hayots Katcheroo Taravor Yergir

Արցախ

Հայոց քաջերու դարաւոր երկիր,
Անպարտ ես եղեր, անպարտ կը մնաս։
Նոր Նիկոլ Դուման, Դաւիթ Բէկ երկնէ,
Որ նախնեաց վարքով նորէն զօրանաս։

Ոչ ոք չի՛ կրնար քեզ մեզմէ խլել,
Քու պատմութիւնդ վսեմ ու պայծառ։
Չարն անկարող է քեզ աղաւաղել,
Քու հոգին պղծելհայաշէն Արցախ։

Միտքդ հրեղէն առասպել քերթող,
Սիրտդ զերդ արեւ տաք ու երազող։
Քեզ հայոց հողէն պոկել չեն կրնար,
Մեր հոգու արծիւ, անմահ Ղարաբաղ։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *