Ari Ari | Ari Ari Garodel Em Kez

Արի, Արի

Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ
Երեկոն անցաւ իմ եարը չեկաւ
Արի, եար արի, կարօտել եմ քեզ։

Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ։

Մարդ առանց եարի շատ դժուար բան է,
Սրտանց սիրած եար շատ քաղցր բան է,
Արի, արի կարօտել եմ քեզ,
Սիրող Սրտով միշտ տենչում եմ քեզ։

Ժողովրդական


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

One response to “Ari Ari | Ari Ari Garodel Em Kez”

 1. Aline Yacoubian Avatar

  To whom it may concern,

  I realized that you do not have any author index search for the singer “Arame” (ARAME YEGHIAZARYAN) who has famous songs like “Mi namak”, “Mek mek”, “Im Arev”, etc.
  Could you kindly add his names and his lyrics too accordingly.
  Thanks!

  Regards,
  Aline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *