Aratchin Ser | Varvets Nor Ou Vosgevar Lousapatz

Առաջին Սէր

Վառուեց նոր ու ոսկեվառ լուսաբաց,
Ժայռ ու ծով արեւով են արբած,
Բոյրերից այս նուրբ, շողերից այս ջինջ
Հիւսուեց մեր սէրն առաջին։

Մեզ համար դեռ այսքան
Չէր եղել աշխարհը հիասքանչ
Եւ գործեր եւ մարդիկ
Երազով, սիրով են գեշեցիկ։

Առանց սէր, ի՞նչ անուշ երազներ,
Կեանքն է մութ, սիրտն է ցուրտ
Առանց սէր
Սէրը վառ պահենք,
Չթողնենք հանգչի
Ուրիշ է սէրը առաջին։

Մեզ համար դեռ այսքան
Չէր եղել աշխարհը հիասքանչ
Եւ գործեր եւ մարդիկ
Երազով, սիրով են գեշեցիկ։

Խօսք՝ Պ.Միքայէլեանի
Երաժ.Մ.Վարդազարեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *