Antsrev Yegav | Antsrev Yegav Shaghalen

Անձրեւ Եկաւ

Անձրեւն եկաւ շաղալէն,
Ուռ ու տերեւ դողալէն,
Վա՜յ, լէ՜, լէ՛, լէ՜, լէ՛,
Լէ՛, լէ՛, լէ՛, լէ՛, լէ՛,
Հրես եկաւ իմ ախպեր,
Ալ ձին տակին խաղալէն։
Վա՜յ, լէ՜, լէ՛, լէ՜, լէ՛,
Լէ՛, լէ՛, լէ՛, լէ՛, լէ՛…

Խալիչեքը ‘ռել եմ,
Նաշխուն բարձեր շարել եմ,
Որ գիտենաս անուշ եար,
Թէ քեզ սրտով կը սիրեմ։

Տապկած հաւի ճուտ բերեմ,
Ոչխարի մածուն բերեմ,
Որ գիտենաս անուշ եար,
Թէ քեզ սրտով կը սիրեմ։

Ղուշ մի դառնայ թեւաւոր,
Դու խա՛ղ կանչէ ձեւաւոր…
Եարաբ լինի՞ էն օրը,
Որ գաս մեր տուն թագաւոր։

Կոմիտաս Վրդ.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *