Ankin Yeghpayr | Indz Lisr Ankin Yeghpayr Khosk Ounem Kez Aselou

Harout Pamboukjian – Minchev Ekoutz – Ankin Yeghpayr
Karaoke Version
Karaoke – Angin Yeghbayr
Karaoke – Angin Yeghbary 2
ԱՆԳԻՆ ԵՂԲԱՅՐ

Ինձ լսիր անգին եղբայր,
Խոսք ունեմ քեզ ասելու,
Բարի մաղթումն երթալու,
Բարի մաղթումն երթալու:

Կեանքում վատ օրեր չունենաս,
Դու օձախի անմար կրակ,
Լինես յաղթով, լինես բախտով,
Անգին եղբայր, կեանքդ երկար:

Կեանքդ լինի վառ արեւ,
Ծաղկազարդ կանաչ տերեւ,
Աստծուց առնես միշտ բարեւ,
Աստծուց առնես միշտ բարեւ:

Կեանքում վատ օրեր չունենաս,
Դու օձախի անմար մնաս,
Լինես սավդով, լինես բախտով,
Անգին եղբայր, կեանքդ երկար:

Ինձ լսիր խոսքս բարի,
Թող ոտքդ չ’առնի քարի,
Հանդիպես դու լաւ եարի,
Հանդիպես դու լաւ եարի:

Կեանքում վատ օրեր չունենաս,
Դու օձախի անմար մնաս,
Լինես սավդով, լինես բախտով,
Անգին եղբայր, կեանքդ երկար:

Ankin Yeghpayr

Indz lisr ankin yeghpayr
Khosk ounem kez aselou
Pari maghtoumner dalou
Pari maghtoumner dalou

Gyankoum vad orer tchounenas
Tou odjakhi anmar mnas
Lines savtov, lines pakhdov
Ankin yeghpayr, gyankt yergar

Gyankt lini var arev
Dzaghgazart ganatch derev
Asdzouts arnes mishd parev
Asdzouts arnes mishd parev

Gyankoum vad orer tchounenas
Tou odjakhi anmar mnas
Lines haghtov, lines pakhdov
Ankin yeghpayr, gyankt yergar

Indz lsir khosks pari
Togh vodkt tcharni kari
Hantibes tou lav yari
Hantibes tou lav yari

Gyankoum vad orer tchounenas
Tou odjakhi anmar mnas
Lines savtov, lines pakhdov
Ankin yeghpayr, gyankt yergar


Posted

in

, , , ,

by

Comments

8 responses to “Ankin Yeghpayr | Indz Lisr Ankin Yeghpayr Khosk Ounem Kez Aselou”

 1. Vart Avatar
  Vart

  Lines savtov? I think he says “lines haghtogh”
  odjakhi anmar mnas? He says “anmar grag”
  Pari maghtoum yertalou? He says “Pari maghtoumner dalou”

  Who writes these lyrics? Better check sources. And I appreciate if the original writers are mentioned too.

 2. Vart Avatar
  Vart

  Pari maghtoum yertalou? He says “maghtoumner dalou”.
  Tou odjakhi anmar mnas? He says “anmar grag”
  Lines savtov, lines pakhdov? I think he says “Lines haghtogh”

  Who writes these lyrics? I also appreciate if the original author is mentioned.

 3. admin Avatar
  admin

  Vart, this is how the lyrics were written in an old Shirag song book I found them in. Just because the artist sings the song a certain way does not necessarily mean that those are the original lyrics. With most of these songs it is extremely difficult to identify the original sources as they are handed down from generation to generation. That being said, If others agree I can change the lyrics to reflect what Harout sings in his version. Thanks!

 4. Daniel Avatar
  Daniel

  Ինձ լսիր …
  Խօսք … (“Խոսք” is Soviet spelling, but most of this site seems to follow Mesrobian spelling rules)

  … չ’ունենաս, (the apostrophe is dropped in the Soviet style of writing)
  Դու օճախի անմար կրակ,
  Լինես յաղթով, լինես բախտով, …

  Ինձ լսիր խօսքս բարի,
  Թող ոտքդ չ’առնի քարի, …

  Ints lisr …
  Pari maghtoumner dalou, …

  Tou odjakhi anmar grag
  Lines haghtov, …

 5. Henry Avatar

  What does “սավդով” mean? I have never heard that word.

 6. admin Avatar
  admin

  Daniel, I made the changes – Thanks!

 7. Raffi Simonian Avatar
  Raffi Simonian

  if you say (Odjakhi”T”) then you can say MNAS, it makes sense (Odjakhit Mnas Anmar) Like “Anmar Mna Mer Klkhin”. but if you say (Odjakhi) then you must say Grag (Odjakhi Grag). & in Both Cases the GRAG is the important. I believe the Song Writer ment (Tou Odjakhi Anmar Grag “KRAK”).

 8. Diko Dourian Avatar
  Diko Dourian

  I read the comments and am perplexed that folks would rather correct minutia grammar, or chime in on western vs. eastern dialects.. Man, I’m just ecstatic that someone took an inordinate amount of time to do all this. Born in Lebanon, moved to the states very young, and now have 2 college sons, you don’t know how much your site helps me in further connecting my sons to their heritage. THANK YOU!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *