Al Ou Alvan Es Hakel | Akhper Djan Kez Ghourban Tou Es Tou Mer Kyuman

Harout Pamboukjian – Golden Album – Akhper Chan
Ալ Ու Ալուան Ես

Ալ ու ալուան ես հագել,
Կարմիր լալա ես դառել,
Ինձ ասա, գլխիդ մատաղ,
Իշլիկըդ ո՞վ է կարել։

Ախպէր ջա՛ն, քեզ ղուրպան,
Դու ես, դո՛ւ, մեր գիւման։

Ձեռքդ թըվանք ես առել,
Տուշմանի դէմ ես կանքնել.
Սուրայի կլոր մէջքդ
Փամ’ուշտներով ես ծածկել։

Ախպէր ջա՛ն, քեզ ղուրպան,
Դու ես, դո՛ւ, մեր գիւման։

Մէջքդ կապել ես խանչալ,
Տօսթին նախշածն է խալ խալ,
Գօտիիդ խանչալին մատաղ,
Կերածդ կաթը հալալ։

Ախպէր ջա՛ն, քեզ ղուրպան,
Դու ես, դո՛ւ, մեր գիւման։

Առիւծի պէս կանգնել ես,
Պեխերդ ոլորել ես,
Սեւ—թուխ պեխերիդ մատաղ,
Յաղթանակը տարել ես։

Ախպէր ջա՛ն, քեզ ղուրպան,
Դու ես, դո՛ւ, մեր գիւման։

Գուսան Շերամ

Al ou alvan es hakel
Garmir lal es tarel
Indz asa klkhit madagh
Ishliget ov e garel

Akhper djan, kez ghourban
Tou es tou mer kyuman

Tserkut tegank es arel
Doushmani tem es ganknel
Sourayi glor metchkut
Pamboushdnerov es dzadzgel

Akhper djan, kez ghourban
Tou es tou mer kyuman

Metchkt gabel es khantchal
Dostin nakhshadzn eh khal khal
Kodit khanshalin madagh
Geradz gahte halal

Akhper djan, kez ghourban
Tou es tou mer kyuman

Aryudzn i bes ganknel e
Bekhert volorel es
Sev toukh bekherit madagh
Haghanaguh darel es

Akhper djan, kez ghourban
Tou es tou mer kyuman


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *