Al Ayloughet | Ayloughs Gorav Tser Touruh, Srdis Tours Tchi Ka Mrmouruh

Harout Pamboukjian – 25 Dance Hits – Al Ayloughes
Winds Of Passion – Dance Music – Al Ayloukhs
Ալ Այլուղդ

Աղջիկ.
Այլուղս կորավ ձեր դուռը,
Սրտես դուրս չի գա մրմուռը,
Բախտը ինձ գցեց քո դուռը, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Ալ այլուղդ ինձ մոտ չկա,
Երդվում եմ քեզ, հոգիս վկա,
Ով գտել է՝ թող բերի տա, յարո ջա՜ն,
Սիրուն աղջիկ, քո այլուղը:

Աղջիկ.
Այլուղս յարիս բաշխածն էր,
Ալ աբրեշումով նախշած էր,
Պատկերս վրեն քաշած էր, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Սևուկ աղջիկ, սպիտակ հագիր,
Առ այլուղդ, վերքս կապիր,
Սիրուդ գերի, ինձ մի տանջիր, յարո ջա՜ն,
Էրված աղջիկ, առ այլուղդ:

Al Ayloughet

Aghtchig:
Ayloughs gorav tser touruh,
Srdis tours tchi ka mrmouruh,
Pakhduh indz ktsets ko tourh, yaro djan,
Siroun dgha, dour ayloughs

Dgha:
Al aylought indz mod tchga,
Yertvoum em kez, hokis vga,
Ov kdel e togh peri da, yaro djan,
Siroun aghtchig, ko ayloughuh

Aghtchig:
Ayloughs yaris pashkhadzn er,
Al apreshoumov nakhshadz er,
Badgers vren kashadz er, yaro djan,
Siroun dgha, dour aayloughs

Dgha:
Snough aghtchig, sbidag hakir,
Ar aylought, verks gabir,
Sirout keri, indz mi dantchir, yaro djan,
Ervadz aghtchig, ar aylought


Posted

in

, , ,

by

Comments

2 responses to “Al Ayloughet | Ayloughs Gorav Tser Touruh, Srdis Tours Tchi Ka Mrmouruh”

  1. Harmandayan Avatar

    Thanks for this Website….
    It’s Amazing!

  2. harout28 Avatar
    harout28

    amazing website,thank you,i’m looking for heyreniki djoure song lyrics,thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *