Akh Inchou | Akh Inchou Yes Dkhour Em Aysor

Ա՜խ Ինչու

Ա՜խ, ինչու՞ ես տխուր եմ այսօր,
Սիրտս հուր, բայց ես լուռ եմ այսօր,
Անհանգիստ ես քայլում եմ մէկ դէս ու մէկ դէն,
Ի՞նչ է միտքս, ա՜խ, ես ի՛նչ գիտեմ։

Եւ ինչու մէկ ժպտալ եմ ուզում,
Մէկ խնդալ ու մէկ լալ եմ ուզում,
Ա՜խ, մի երգ է հնչում անվերջ իմ հոգում,
Եւ այդ երգն եմ ես երգում։

Ա, ա, ա, ա, ա, ա,
Ա՜խ, մի երգ է հնչում անվերջ իմ հոգում,
Եւ այդ երգն եմ ես երգում։

Ա՜խ, ի՞նչու ես երգում եմ անվերջ
Վարդ ու սէր եւ աստղեր միշտ անշէջ.
Գեղեցիկ մի հայեացք է շողում աչքիս դէմ,
Մի՞թէ սէրն է, ա՜խ, ես ի՜նչ գիտեմ։

Ինչ որ ձայն ինձ իր մօտ է կանչում,
Ո՞վ է այն, ինձ կարօտն է տանջում,
Ա՜խ, մի երգ է հնչում անվերջ իմ հոգում,
Եւ այդ երգն եմ ես երգում։

Ա, ա, ա, ա, ա, ա,
Ա՜խ, մի երգ է հնչում անվերջ իմ հոգում,
Եւ այդ երգն եմ ես երգում։

Խօսք՝ Յովհ. Ղուկասեանի
Երաժ.Կ. Օրբելեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *