Akh Im Yar | Akh Im Yar, Siroun Yar Arevin Dag Mi Genar

Ա՜խ Իմ Եար

Ա՜խ իմ եար, սիրուն եար
Արեւին տակ մի կենար
Շուքդ վար ինալուն
Ալ՛ սիրտս չԻ դիմանայ։

Վարդ քաղելէն կու գաս եար
Ձեռքդ է մտեր ‘ուշ մը չար
Ես կը քաշեմ ‘ուշը չար
Ցաւդ ալ առնեմ սիրուն եար։

Հեռու տեղեր մի երթար
Նայուածքէս մի հեռանար
Կը պոկեն քեզ լոյս աչքով
Աշխարհն ալ տամ էլ ետ չեն տար։

Քաղած վարդդ որ տաս եար
Պապակ սիրտս չի լենար
Հոգիս դրախտն ալ տանին
Քեզմէ զատ բան չԻ ցանկար։

Akh Im Yar

Akh im yar, siroun yar
Arevin dag mi genar
Shookut var eenaloun
Al sirdus tchi timana

Vart kaghelen gou kas yar
Tserkt e mder poush me tchar
Ys ge kashem poushe tchar Tsavut al arnem siroun yar

Herou degher mi yertar
Nayvatskus mi haranar
Ge bogen kez louys atchkov
Ashkharn al dam el yed tchen dar

Kaghadz vartut vor das yar
Babag sidrs tchi lenar
Hokis trakhdn al danin
Kezme zad pan tchi zangar


Posted

in

, ,

by

Comments

One response to “Akh Im Yar | Akh Im Yar, Siroun Yar Arevin Dag Mi Genar”

  1. Garen Avatar
    Garen

    adiss gerke ais yerke garogh ek avelatsnel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *