Halal Em Halel Em | Es Kisher Lousnyag Kisher, Halel Em, Halel Em, Halel Em

Maxim – Atchkes Djampoud Gsbasi – Hal Elnem
Samvel Sahakyan – Chem Karog – Halel Em, Halel Em
ՀԱԼԵԼ ԵՄ, ՀԱԼԵԼ ԵՄ

Էս գիշեր լուսնեակ քիշեր,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Սեւ ունքեր, կարմիր թշեր,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Իմ սիհրած եարիս տուէք,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Իմ բարի, բարի քիշեր,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:

Բրեւ, եարս քալիս ա,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Լոյսն երէսին գալիս ա,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Գնամ զով ես ընկնեմ,
Ջօր գիշեր, զօր գիշեր, զօր գիշեր:
Աչքս խնդից լալիս ա,
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:

Աղջիկ երնեկ, հալել եմ:
Հալել եմ, հալել եմ, հալել եմ:
Թշիդ վրայ խալ ըլլիմ,
Խալ ըլլիմ, խալ ըլլիմ, խալ ըլլիմ:
Թուշըդ պաբեմ զռր քիշեր,
Զօր գիշեր, զոր գիշեր, զոր գիշեր:

Halel Em, Halel Em

Es kisher lousnyag kisher
Halel em, halel em, halel em
Sev ounker, garmir tsher
Halel em, halel em, halel em
Im sihradz yaris dvek
Halel em, halel em, halel em
Im pari, pari kisher
Halel em, halel em, halel em

Prev, yars kalis a
Halel em, halel em, halel em
Louysn yresin kalis a
Halel em, halel em, halel em
Knam kov yes ungnem
Zor kisher, zor kisher, zor kisher
Atchks khntits lalis a
Halel em, halel em, halel em

Aghtchig yerneg, halel em
Halel em, halel em, halel em
Tshit vraw khal ellim
Khal ellim, khal ellim, khal ellim
Toushet bakem zor kisher
Zor kisher, zor kisher, zor kisher


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *