Tag: Mgrditch Mgrditchyan

  • Menk Bedk E Grvenk | Menk Bed E Grvenk Yev Votch Latz Linenk

    Mgrdich Mgrdichyan – Menk Bedk Eh Grvenk Մենք Պէտք Է Կռուենք Մենք պէտք է կռուենք եւ ոչ լաց լինենք, Ազգին կորուստը զէնքով ետ խլենք. Այսքան դար լացինք, ո՞վ է լըսողը, Մեզ ի՞նչ շահ բերեց արցունքի ծովը։ Այլեւս չլանք եւ ոչ …